Waterketen

De waterketen loopt globaal tussen water winnen voor drinkwaterproductie en het lozen van gezuiverd afvalwater. Tauw is actief over de hele breedte van dit vakgebied. Van grondwateronttrekkingen tot drinkwatertransportsystemen en van watertechnologie tot afvalwaterwater in de industrie. Onze adviseurs en specialisten zetten hun kennis in. Dat doen we ook voor riolering, bergbezinkbassins en voor verbetering van infiltratievoorzieningen. Daarnaast lopen we voorop op het gebied van nieuwe sanitatie. Samenwerken met water doen we ook in de waterketen, bijvoorbeeld bij waterzuivering.

Waterzuivering

Het ontwerp van rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) en industriële waterzuiveringen is een belangrijke expertise van Tauw. Van voorontwerp tot bestek, gedurende de aanbesteding en tijdens de bouw. Wij hebben de kennis en ervaring in in huis. Een mooi voorbeeld is het ontwerp van de Energiefabriek Walcheren. De rwzi Walcheren wordt omgebouwd tot Energiefabriek. Door het slibgistingsproces te optimaliseren, in combinatie met het verwerken van een grotere hoeveelheid extern slib, kan de rwzi straks meer energie produceren en volledig voorzien in de eigen energiebehoefte. De rwzi wordt dus een echte Energiefabriek!

Een ander mooi voorbeeld is de sanering van het terrein van Chemie-Pack waarbij Tauw samen met de Provincie Noord-Brabant en Triqua de waterzuivering heeft ontwikkeld. Ook hebben we de Provincie Noord-Brabant ondersteund bij de aanbesteding van de sanering van de ondergrond, waar ook de waterzuivering deel van uitmaakt.

Grondstoffen en Energie / Circulaire economie

Grondstoffen en energie zijn niet meer weg te denken uit de huidige waterketen. Behalve bij de ombouw van verschillende rwzi’s tot Energiefabriek, zijn we betrokken bij het ontwerp van smart grids voor rwzi’s, de innovatieve terugwinning van stikstof, fosfaat en grondstoffen als humuszuren. Ook op het gebied van slibdroging met restwarmte zijn we zeer actief. Voor verschillende waterschappen hebben we de financiële en technische haalbaarheid onderzocht van slibdroging met industriële restwarmte.

Referentieprojecten