Samenwerken met water

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en zoet water wordt schaarser. Als we droge voeten, schoon water en een veilige leefomgeving voor Nederland willen waarborgen, dan moeten we als Nederland Waterland onze schouders eronder zetten. Samenwerken met water!

Samenwerken en verbinden

De schouders eronder zetten betekent niet alleen nadenken en praten over waterbeheer. We zullen gezamenlijke initiatieven moeten ontwerpen en uitvoeren. Mét en door alle partijen; van waterschappen, overheden en kennisinstellingen tot aannemers en burgers. Alleen door samen te werken, kunnen we het waterbeheer duurzamer, toekomstbestendiger en kostenefficiënt maken. Samenwerken en verbinden is de kracht van Tauw!

Samenwerken en ontzorgen

Samenwerken betekent voor ons niet alleen verbinden, maar ook ontzorgen. De huidige vraagstukken in de waterwereld zijn complex en brengen grote risico’s en hoge onderhoudskosten met zich mee. Wij nemen de zorg over van specifieke projectonderdelen door gebruik van onze expertise, of juist door de regievoering van volledige project uit handen te nemen. Omdat we bijvoorbeeld over specialistische kennis beschikken betreffende de toetsing van dijken, gaan Tauwers bij de opdrachtgever zelf aan de slag om de dijken op technisch gebied te toetsen. Ook hier ligt onze kracht.

Zie hoe Tauw en Waterschap Drents Overijsselse Delta samenwerken aan dijkverbetering.

Oplossingen moeten duurzaam zijn. Grondstoffen en energie worden schaarser. De vervuiling neemt toe, onder andere door medicijnresten. Zonder duurzame oplossingen voor water kunnen we niet verder. Dat heeft ook alles te maken met veiligheid: van onszelf, van ons land en van ons water. We willen droge voeten houden, evenals de hoge kwaliteit van ons drinkwater. Het afvalwater zijn we liever snel kwijt, maar hebben we voldoende nagedacht over de mogelijkheden die het ons biedt? En hoe voeren we projecten kostenefficiënt uit?

Dit is een enorme opeenstapeling van opgaven. Deze moeten we stuk voor stuk gezamenlijk oppakken. Want samen zijn we sterker. Laat dit nu precies de kracht van Tauw zijn. Wij zijn dé regievoerende partij die alle benodigde partijen kan verbinden en kan ontzorgen.

Innovatieve oplossingen

De roots van Tauw liggen bij water; wij zijn immers in 1928 opgericht door de Waterschappen zelf. Innovatie staat bij ons voorop. Dit is onze passie. Onze medewerkers maken ons trots. Zij worden op basis van hun specifieke expertise persoonlijk gevraagd samen te werken aan projecten. Wij adviseren, ondersteunen en werken samen in alle fases van projecten. Als full service dienstverlener leveren we innovatieve oplossingen voor vraagstukken van het watersysteem en de waterketen. Daarnaast adviseren wij proactief onze stakeholders (waterschappen, overheden, kennisinstellingen, aannemers en burgers) bij vraagstukken op het gebied van waterbeleid, waterstrategie en waterveiligheid.

Realistische en integrale oplossingen

Door te denken en te ontwerpen buiten de gebaande paden, bieden we realistische oplossingen. We kijken verder dan water alleen en zorgen voor bewuste integratie met de ruimtelijke ordening.

We zijn op de hoogte van de verschillende belangen van en vraagstukken die spelen bij  alle partijen. Regelmatig organiseren we onze befaamde Watertafels, waarin we met betrokken partijen het Watersysteem van de Toekomst bespreken en actie ondernemen om deze visie te bewerkstelligen.

Daarom zijn we perfect in staat om betrokken partijen, expertise en benodigdheden met elkaar te verbinden. Door onze kennis en expertise in te zetten, helpen we en ontzorgen we al onze stakeholders.

Kortom, verbinden en ontzorgen, dat verstaan wij onder samenwerken met water!